Vedtekter - Trollheimen

Go to content

Main menu

Vedtekter

Styret  2015 :  
   Svein Storli          svein.storli(a)oppdal.com        Leder             90168676
   Ingvald Haugan   inghau.klettan(a)oppdal.com   Kasserer         93213080
   Dag Owe Løvø    markaplassen(a)hotmail.com   Styremedlem   48114552

Vedtekter for
Trollheimen Sanke og Gjeterhundlag
Vedtatt på stiftelsesmøte 1/1-2013
Endret på ekstraordinært stiftelsesmøte 10/2-2013


   

1. Trollheimen Sanke og Gjeterhundlag har Sør Trøndelag fylke som arbeidsområde.

2. Lagets oppgaver :
    a) Stimulere til økt og bedre bruk av gjeterhunder.
    b) Organisere trening, kurs og prøver og som overordnet mål tilrettelegge for
         utvikling av arbeidshunder til praktiske oppgaver i daglig drift og sanking.
    c) Være veiledende i forbindelse med avl og kjøp av hund.
    d) Samle gjeterhundinfo. på egen web side og drifte denne.
 
3. Alle som er medlem i Nsg og har interesser i området eller er interessert i gjeterhund kan bli
   medlemmer av laget.

4. Styret består av tre medlemmer. Leder velges hvert år ut fra de tre styremedlemmene.
   Styremedlemmene velges for to år. Etter det første året går ett styremedlem ut etter
   loddtrekning. Styret konstituerer seg selv med kasserer og sekretær.
 
5. Laget er en ideell organisasjon og skal ikke drive forretningsdrift. Lagets konto brukes for å
   kreve inn startkontingent, kursavgift, medlemskontingent osv. Dette for å dekke opp dommer/
   instruktørutgifter og startavgift pr. deltager til Nsg ved gjeterhundprøver. Hvert arrangement avsluttes
   med et internregnskap.

6. Årsmøte er lagets høyeste myndighet. Det skal holdes årsmøte i Trollheimen Sanke og
   Gjeterhundlag  hvert år innen utgang av januar.

   Årsmøteinnkalling skal sendes ut minst to uker før årsmøtet.

   Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må være styret i hende minst tre dager før møtet.
   Årsmøtet kan kun behandle saker som står på sakslista.
  
7. Årsmøtet skal behandle :
    a) Godkjenning av innkalling og saksliste.
    b) Valg av møteleder og referent.
    c) Årsmelding.
    d) Regnskap.
    e) Fastsette kontingent.
    f) Arbeidsplan for kommende år.
    g) Valg av:   
       - Ett alternativt to styremedlemmer annet hvert år   (for to år).
       - Leder ( for ett år).
       - Valgkomite på en person.
    h) Innkomne saker.
 
8. Styret kan utnevne komiteer / utvalg etter behov.

9. Ekstraordinært årsmøte kan kreves av styret eller når minst 1/3 av lagets medlemmer ber om
   det. Ekstraordinært årsmøte innkalles på samme måte som ordinært årsmøte, og bare saker
   nevnt i innkallingen kan behandles.

10. Forslag til vedtektsendring skal være styret i hende minst tre mnd. før årsmøtet, og må ha
      minst  2/3 flertall for endring.

11. Oppløsning av laget kan bare vedtas av et ordinært årsmøte og må ha 2/3 flertall.

 

 
Back to content | Back to main menu